Tag Archives: ธุรกิจ

บริษัทธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจ โดยอ้างถึงผลแห่งการสำรวจวิจัยประชามติอย่างกว้างขวางทั่วประเทศว่า จากการสำรวจวิจัยประชามติครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าบริษัทธุรกิจต่างๆ ยังมีบทบาทเกี่ยวกับปัญหาสังคมส่วนรวมน้อยมาก ประชาชนได้เรียกร้องให้บริษัทธุรกิจเพิ่มพูนบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม และตอบสนองคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น บริษัทธุรกิจจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์แห่งวิถีชีวิตของประชาชนส่วนรวมมากกว่าการเสนอขายสินค้าและบริการเท่านั้น

บริษัทธุรกิจ

ปัญหาพื้นฐานที่บริษัทธุรกิจมักประสบเสมอ

ปัญหาพื้นฐานที่บริษัท ธุรกิจส่วนมากมักประสบก็คือปัญหาเหล่านี้

 1. บริษัทธุรกิจจะมีส่วนในการช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมสังคมได้อย่างไรบ้าง
 2. บริษัทธุรกิจจะสามารถอำนวยประโยชน์แก่กลุ่มประชาชนต่างๆได้อย่างไร เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น เป็นต้น
 3. บริษัทธุรกิจจะประสานประโยชน์ของบริษัทและสังคมได้อย่างไรโดยบริษัทเองก็ยังคงได้รับผลกำไรอยู่เช่นเดิม
 4. ความรับผิดชอบของบริษัทธุรกิจควรจะมีขอบเขตจำกัดมากน้อยเพียงใด

Continue reading

นโยบายการประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ

ด้วยงานธุรกิจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์  โดยจัดวางขอบเขตแนวนโยบายการประชาสัมพันธ์ลงไปอย่างแน่ชัดและแนวนโยบายนี้จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายและเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจมีขั้นตอนดังนี้ คือ

 1. เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น พิจารณาดูว่าการที่บริษัทมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ประชาชนเข้าใจหรือไม่เข้าใจบริษัทของเราอย่างไร และเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร
 2. กำหนดเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์
 3. วางโครงการต่างๆที่จะ ให้บรรลุเป้าหมายนั้น กำหนดกิจกรรมว่ามีอะไรบ้าง
 4. ระบุระยะเวลาและความรับผิดชอบไว้แน่ชัด
 5. ข้อสังเกต เช่น ทำสิ่งนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใด ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างและจากหน่วยงานใด

ทำธุรกิจ

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายและแผนงาน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นบริษัทธุรกิจที่ดีเสมือนหนึ่งเป็นประชาชนที่ดีนั้น  ในแง่ธุรกิจเขาคิดกันอย่างไร

 1. ก่อนอื่นบริษัทธุรกิจจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนเสียก่อนว่าบริษัทดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหาร กิจการ และต้นทุนกำไร
 2. ในการดำเนินงานธุรกิจ บริษัทจะต้องได้รับการยอมรับว่า บริษัทจะต้องมีคุณธรรม มีหลักธรรมจรรยาคำนึงถึงความรับผิดชอบ และการทำธุรกิจจะไม่ก่อผลกระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการธุรกิจชนิดใดแต่บริษัทก็มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม เส้น การให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

Continue reading

หน่วยงานธุรกิจเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์

ในช่วงระยะปีคริสตศักราช 1930 ซึ่งเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก  บริษัทและหน่วยงานธุรกิจกำลังขาดความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน  ฝ่ายบริหารของหน่วยงานธุรกิจเริ่มตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์  เพราะในสภาพการณ์นั้น  บริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียกหาความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน ที่ได้เสื่อมสลายไปในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ให้กลับคืนดีดังเดิม

ธรุกิจ

ฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทและหน่วยงานธุรกิจต่างๆ  เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประชาสัมพันธ์  จึงดำริให้จัดตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นในหน่วยงานและจ้างผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีฝีมือมาประจำ  เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีขึ้นดังเดิม  หนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกว่าจ้างให้มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในธุรกิจก็คือ paul garrett  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท general motor

พ่อเขาเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในบริษัทแห่ง   เขาก็ถูกประธานกรรมการบริษัทยิงคำถามเข้าใส่ทันทีว่า  คุณจะมีวิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างไรที่จะทำให้บริษัทที่ร่ำรวยมหาศาลของเราดูเป็นบริษัทที่เล็กเล็กไม่ร่ำรวยอะไร  เมื่อพบกับคำถามที่คาดไม่ถึงเขาเช่นนั้น แกเร็ธก็ตอบว่า  เขาไม่ทราบและไม่เคยที่จะคิดทำอย่างนั้นด้วยเพราะนั่นมิใช่งานของเขา  เขาเชื่อมั่นว่าการประชาสัมพันธ์มิใช่วิธีการที่จะหลอกลวงประชาชน อย่างนั้น หรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดดังกล่าว แต่งงานประชาสัมพันธ์ที่เขาจะทำก็คือ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชน และเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงที่ดีของบริษัท รวมทั้งความนิยมเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนพึงจะมีต่อบริษัท ซึ่งจะต้องยึดถือสัจจะและความจริงเป็นหลัก มิใช่การโกหกหลอกลวงประชาชน Continue reading