Monthly Archives: September 2016

คุณลักษณะของผู้วิจัย

คุณลักษณะของผู้วิจัย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์ได้อธิบายไว้ในหนังสือ โดยกล่าวว่าผู้วิจัยทางการประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถควรจะมีคุณลักษณะต่อไปนี้คือ

  1. ผู้วิจัยจะต้องทราบปัญหาต่างๆเสียก่อน
  2. กูจะต้องทราบว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
  3. ผู้วิจัยจะต้องทราบว่าเขาควรเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้จากที่ไหน
  4. ผู้วิจัยจะต้องรู้จักนำความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  5. ผู้วิจัยจะต้องนำเอาข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อทำการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย

คุณลักษณะของผู้วิจัย

สำหรับการที่การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มักถูกโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดบกพร่องในวิธีการวิจัย ซึ่งจะทำให้ผลการวิจัยคาดเคลื่อนหรือเชื่อถือไม่ได้นั้นวิธีการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่องต่างๆเพื่อลบล้างคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นอาจทำได้ดังนี้คือ

  1. ผู้วิจัยทางการประชาสัมพันธ์จะต้องมีการวางแผนการวิจัยอย่างรัดกุมและถูกต้อง
  2. ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านนี้
  3. การตั้งคำถามในแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์วิจัยจะต้องกระทำอย่างระมัดระวังรอบคอบและมีการทดสอบแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งานจริง
  4. ผู้สัมภาษณ์จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีก่อนออกไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
  5. มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ

Continue reading