Monthly Archives: December 2015

บริษัทธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจ โดยอ้างถึงผลแห่งการสำรวจวิจัยประชามติอย่างกว้างขวางทั่วประเทศว่า จากการสำรวจวิจัยประชามติครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าบริษัทธุรกิจต่างๆ ยังมีบทบาทเกี่ยวกับปัญหาสังคมส่วนรวมน้อยมาก ประชาชนได้เรียกร้องให้บริษัทธุรกิจเพิ่มพูนบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม และตอบสนองคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น บริษัทธุรกิจจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์แห่งวิถีชีวิตของประชาชนส่วนรวมมากกว่าการเสนอขายสินค้าและบริการเท่านั้น

บริษัทธุรกิจ

ปัญหาพื้นฐานที่บริษัทธุรกิจมักประสบเสมอ

ปัญหาพื้นฐานที่บริษัท ธุรกิจส่วนมากมักประสบก็คือปัญหาเหล่านี้

  1. บริษัทธุรกิจจะมีส่วนในการช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมสังคมได้อย่างไรบ้าง
  2. บริษัทธุรกิจจะสามารถอำนวยประโยชน์แก่กลุ่มประชาชนต่างๆได้อย่างไร เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น เป็นต้น
  3. บริษัทธุรกิจจะประสานประโยชน์ของบริษัทและสังคมได้อย่างไรโดยบริษัทเองก็ยังคงได้รับผลกำไรอยู่เช่นเดิม
  4. ความรับผิดชอบของบริษัทธุรกิจควรจะมีขอบเขตจำกัดมากน้อยเพียงใด

Continue reading