Monthly Archives: October 2015

หน่วยงานธุรกิจเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์

ในช่วงระยะปีคริสตศักราช 1930 ซึ่งเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก  บริษัทและหน่วยงานธุรกิจกำลังขาดความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน  ฝ่ายบริหารของหน่วยงานธุรกิจเริ่มตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์  เพราะในสภาพการณ์นั้น  บริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียกหาความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน ที่ได้เสื่อมสลายไปในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ให้กลับคืนดีดังเดิม

ธรุกิจ

ฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทและหน่วยงานธุรกิจต่างๆ  เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประชาสัมพันธ์  จึงดำริให้จัดตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นในหน่วยงานและจ้างผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีฝีมือมาประจำ  เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีขึ้นดังเดิม  หนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกว่าจ้างให้มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในธุรกิจก็คือ paul garrett  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท general motor

พ่อเขาเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในบริษัทแห่ง   เขาก็ถูกประธานกรรมการบริษัทยิงคำถามเข้าใส่ทันทีว่า  คุณจะมีวิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างไรที่จะทำให้บริษัทที่ร่ำรวยมหาศาลของเราดูเป็นบริษัทที่เล็กเล็กไม่ร่ำรวยอะไร  เมื่อพบกับคำถามที่คาดไม่ถึงเขาเช่นนั้น แกเร็ธก็ตอบว่า  เขาไม่ทราบและไม่เคยที่จะคิดทำอย่างนั้นด้วยเพราะนั่นมิใช่งานของเขา  เขาเชื่อมั่นว่าการประชาสัมพันธ์มิใช่วิธีการที่จะหลอกลวงประชาชน อย่างนั้น หรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดดังกล่าว แต่งงานประชาสัมพันธ์ที่เขาจะทำก็คือ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชน และเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงที่ดีของบริษัท รวมทั้งความนิยมเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนพึงจะมีต่อบริษัท ซึ่งจะต้องยึดถือสัจจะและความจริงเป็นหลัก มิใช่การโกหกหลอกลวงประชาชน Continue reading