หน่วยงานธุรกิจเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์

ในช่วงระยะปีคริสตศักราช 1930 ซึ่งเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก  บริษัทและหน่วยงานธุรกิจกำลังขาดความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน  ฝ่ายบริหารของหน่วยงานธุรกิจเริ่มตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์  เพราะในสภาพการณ์นั้น  บริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียกหาความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน ที่ได้เสื่อมสลายไปในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ให้กลับคืนดีดังเดิม

ธรุกิจ

ฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทและหน่วยงานธุรกิจต่างๆ  เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประชาสัมพันธ์  จึงดำริให้จัดตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นในหน่วยงานและจ้างผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีฝีมือมาประจำ  เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีขึ้นดังเดิม  หนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกว่าจ้างให้มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในธุรกิจก็คือ paul garrett  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท general motor

พ่อเขาเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในบริษัทแห่ง   เขาก็ถูกประธานกรรมการบริษัทยิงคำถามเข้าใส่ทันทีว่า  คุณจะมีวิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างไรที่จะทำให้บริษัทที่ร่ำรวยมหาศาลของเราดูเป็นบริษัทที่เล็กเล็กไม่ร่ำรวยอะไร  เมื่อพบกับคำถามที่คาดไม่ถึงเขาเช่นนั้น แกเร็ธก็ตอบว่า  เขาไม่ทราบและไม่เคยที่จะคิดทำอย่างนั้นด้วยเพราะนั่นมิใช่งานของเขา  เขาเชื่อมั่นว่าการประชาสัมพันธ์มิใช่วิธีการที่จะหลอกลวงประชาชน อย่างนั้น หรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดดังกล่าว แต่งงานประชาสัมพันธ์ที่เขาจะทำก็คือ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชน และเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงที่ดีของบริษัท รวมทั้งความนิยมเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนพึงจะมีต่อบริษัท ซึ่งจะต้องยึดถือสัจจะและความจริงเป็นหลัก มิใช่การโกหกหลอกลวงประชาชน

บทบาทใหม่ของนักประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ในช่วงระยะนั้นเองนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ทำงานประชาสัมพันธ์ในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการตื่นตัวขึ้นและมีความสำนึกว่า การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่ควรมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อบอกกล่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารความจริงให้แก่ประชาชนทราบเท่านั้น แต่นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ยังจะต้องเป็นผู้ที่ทำโรงรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันหรือหน่วยงานด้วย และการที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนาดังกล่าว นักประชาสัมพันธ์จะต้องดำเนินงานทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจดีจากประชาชน และความนิยมเชื่อถือศรัทธาในหน่วยงาน หน้าที่สำคัญของนักประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ได้รับการริเริ่มบุกเบิกโดย adward Bernaysผู้นำทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงอีกผู้หนึ่ง

หลักการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนนั้น องค์การธุรกิจจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาประกอบการวางแผนในการดำเนินงานซึ่งจะต้องวางแผนอย่างรัดกุมรอบคอบ มีการวางแผนการใช้สื่อต่างๆและการกำหนดสื่อเพื่อทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น เครื่องมือสื่อสารมวลชนอันได้แก่ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น หรืออาจใช้สื่ออื่นเข้าประกอบด้วย เช่น สิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการและเหตุการณ์พิเศษ การเยี่ยมชมบริษัทหรือโรงงานเป็นต้น ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจ จึงมีหลักสำคัญในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ คือ             

  1. เผยแพร่ชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน กิจกรรมผลงานให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
  2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนต่างๆ เช่น กลุ่มพนักงานลูกจ้าง  กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค กลุ่มผู้จัดส่ง กลุ่มตัวแทนจำหน่ายและชุมชนเป็นต้น
  3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานธุรกิจและนักธุรกิจฯ
  4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ
  5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามขององค์การ เพื่อชื่อเสียง เกียรติคุณ และความนิยมเชื่อถือจากประชาชน
  6. บริการสังคมและอำนวยประโยชน์ด้านต่างๆ แก่ประชาชนและชุมชนหรือสังคมโดยส่วนรวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *