บริษัทธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจ โดยอ้างถึงผลแห่งการสำรวจวิจัยประชามติอย่างกว้างขวางทั่วประเทศว่า จากการสำรวจวิจัยประชามติครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าบริษัทธุรกิจต่างๆ ยังมีบทบาทเกี่ยวกับปัญหาสังคมส่วนรวมน้อยมาก ประชาชนได้เรียกร้องให้บริษัทธุรกิจเพิ่มพูนบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม และตอบสนองคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น บริษัทธุรกิจจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์แห่งวิถีชีวิตของประชาชนส่วนรวมมากกว่าการเสนอขายสินค้าและบริการเท่านั้น

บริษัทธุรกิจ

ปัญหาพื้นฐานที่บริษัทธุรกิจมักประสบเสมอ

ปัญหาพื้นฐานที่บริษัท ธุรกิจส่วนมากมักประสบก็คือปัญหาเหล่านี้

  1. บริษัทธุรกิจจะมีส่วนในการช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมสังคมได้อย่างไรบ้าง
  2. บริษัทธุรกิจจะสามารถอำนวยประโยชน์แก่กลุ่มประชาชนต่างๆได้อย่างไร เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น เป็นต้น
  3. บริษัทธุรกิจจะประสานประโยชน์ของบริษัทและสังคมได้อย่างไรโดยบริษัทเองก็ยังคงได้รับผลกำไรอยู่เช่นเดิม
  4. ความรับผิดชอบของบริษัทธุรกิจควรจะมีขอบเขตจำกัดมากน้อยเพียงใด

เหล่านี้คือปัญหาที่สำคัญที่บริษัทจะต้องเผชิญอยู่เสมอ และหาทางตอบสนองให้เป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เนื้อสิ่งอื่นใดบริษัทธุรกิจจะต้องสำนึกว่าตนเองเป็นสถาบันหลักเบื้องต้นที่สำคัญ ซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนพร้อมพร้อมกับการเป็นที่ยอมรับของประชาชน

หน่วยงานธุรกิจกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบัน

เราจะเห็นได้ว่าด้วยธุรกิจหรือองค์การสถาบันธุรกิจจะต้องดำเนินงานประชาสัมพันธ์กับประชาชน ทั้งที่เป็นกลุ่มประชาชนภายในและภายนอก ซึ่งกลุ่มประชาชนภายในก็ได้บุคลากรภายในหน่วยงานของตนเอง  เช่น พนักงานลูกจ้าง ส่วนกลุ่มประชาชนภายนอกก็ได้แก่บรรดากลุ่มประชาชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การ เช่น ผู้บริโภคหรือลูกค้า ชุมชน เป็นต้น การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนงานที่รัดกุมรอบคอบมีการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างระยะสั้น ระยะยาว และกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแต่ละโครงการ ทั้งนี้เพื่อผลและประสิทธิภาพแผนการดำเนินงาน

การประชาสัมพันธ์ธุรกิจของหน่วยงานธุรกิจต่างๆในปัจจุบัน ได้กระทำกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานธุรกิจต่างๆในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันกันด้วยการประชาสัมพันธ์ในหลายๆด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความนิยมและยอมรับจากประชาชน หน่วยงานธุรกิจหลายแห่งว่าจ้างให้สำนักงานหรือบริษัทรับจ้างทำประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านนี้ เพราะตนเองอาจขาดความชำนาญหรือขาดกำลังบุคลากรทางด้านนี้ ส่วนหน่วยงานธุรกิจอีกจำนวนไม่น้อยก็นิยมจัดตั้งเป็นแผนกหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นโดยมีผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งทุกหน่วยงานต่างก็ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ตรงกันคือ สร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *