นโยบายการประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ

ด้วยงานธุรกิจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์  โดยจัดวางขอบเขตแนวนโยบายการประชาสัมพันธ์ลงไปอย่างแน่ชัดและแนวนโยบายนี้จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายและเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจมีขั้นตอนดังนี้ คือ

 1. เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น พิจารณาดูว่าการที่บริษัทมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ประชาชนเข้าใจหรือไม่เข้าใจบริษัทของเราอย่างไร และเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร
 2. กำหนดเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์
 3. วางโครงการต่างๆที่จะ ให้บรรลุเป้าหมายนั้น กำหนดกิจกรรมว่ามีอะไรบ้าง
 4. ระบุระยะเวลาและความรับผิดชอบไว้แน่ชัด
 5. ข้อสังเกต เช่น ทำสิ่งนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใด ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างและจากหน่วยงานใด

ทำธุรกิจ

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายและแผนงาน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นบริษัทธุรกิจที่ดีเสมือนหนึ่งเป็นประชาชนที่ดีนั้น  ในแง่ธุรกิจเขาคิดกันอย่างไร

 1. ก่อนอื่นบริษัทธุรกิจจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนเสียก่อนว่าบริษัทดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหาร กิจการ และต้นทุนกำไร
 2. ในการดำเนินงานธุรกิจ บริษัทจะต้องได้รับการยอมรับว่า บริษัทจะต้องมีคุณธรรม มีหลักธรรมจรรยาคำนึงถึงความรับผิดชอบ และการทำธุรกิจจะไม่ก่อผลกระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการธุรกิจชนิดใดแต่บริษัทก็มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม เส้น การให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

เพื่อยังไม่เจตนาตามเป้าหมายของภาพลักษณ์ที่บริษัทธุรกิจต้องการ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น งานทางด้านประชาสัมพันธ์จะต้องแจกแจงรายละเอียดให้เห็นเด่นชัดขึ้นว่า

 1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูง
 2. บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
 3. การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องมีจรรยาบรรณ
 4. บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสังคม
 5. บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายภาพลักษณ์กับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

งานประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับภาพลักษณ์และการพยายามรักษาให้คงอยู่นานเท่านานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ฉะนั้น นักประชาสัมพันธ์และผู้ที่ทำงานด้านนี้จะต้องคิดเป้าหมายของภาพลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆมองวิสาหกิจ และหน่วยงานของเราในแง่ดี  ซึ่งเป้าหมายที่คิดสร้างขึ้นมานี้จะอยู่ในแนวนโยบายการประชาสัมพันธ์ด้วย เช่น เราอยากให้ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธา ในคณะบริหารของวิสาหกิจของเราเพื่อจะได้มีความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจนั้นจะไม่มีวันประสบความล้มเหลวหรือล้มละลายเป็นที่เชื่อถือของวงการทั่วไป เราก้อสร้างเป้าหมายภาพลักษณ์ขึ้นมาว่าดังนี้

เป้าหมายภาพลักษณ์ วิสาหกิจมีคณะบริหารที่สามารถและหน่วยงานของวิสาหกิจนี้มีความไหวตัวอยู่เสมอ ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆจะมีได้ตามหลักภาพรักนี้ย่อมจะต้องมีสิ่งต่างๆ ที่แสดงให้เห็นจึงเป็นเครื่องสนับสนุน  สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นเป้าหมายรองตามลำดับดังนี้

 1. วิสาหกิจนี้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมานานปี
 2. ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ฝ่ายบริหารมีความสามารถ คณะบริหารกิจการก้าวหน้าและเล็งเห็นการณ์ไกล
 4. การบริหารธุรกิจวัยตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
 5. พนักงาน ตัวแทน ตั้งมีขีดความสามารถสูงในการทำงานตามนโยบายของคณะบริหาร
 6. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและบริการเป็นที่ไว้วางใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *