คุณลักษณะของผู้วิจัย

คุณลักษณะของผู้วิจัย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์ได้อธิบายไว้ในหนังสือ โดยกล่าวว่าผู้วิจัยทางการประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถควรจะมีคุณลักษณะต่อไปนี้คือ

  1. ผู้วิจัยจะต้องทราบปัญหาต่างๆเสียก่อน
  2. กูจะต้องทราบว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
  3. ผู้วิจัยจะต้องทราบว่าเขาควรเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้จากที่ไหน
  4. ผู้วิจัยจะต้องรู้จักนำความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  5. ผู้วิจัยจะต้องนำเอาข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อทำการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย

คุณลักษณะของผู้วิจัย

สำหรับการที่การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มักถูกโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดบกพร่องในวิธีการวิจัย ซึ่งจะทำให้ผลการวิจัยคาดเคลื่อนหรือเชื่อถือไม่ได้นั้นวิธีการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่องต่างๆเพื่อลบล้างคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นอาจทำได้ดังนี้คือ

  1. ผู้วิจัยทางการประชาสัมพันธ์จะต้องมีการวางแผนการวิจัยอย่างรัดกุมและถูกต้อง
  2. ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านนี้
  3. การตั้งคำถามในแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์วิจัยจะต้องกระทำอย่างระมัดระวังรอบคอบและมีการทดสอบแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งานจริง
  4. ผู้สัมภาษณ์จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีก่อนออกไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
  5. มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มิใช่การสำรวจวิจัยประชามติเพียงอย่างเดียว

โดยทั่วไปคนส่วนมากมักจะคิดและเข้าใจไปว่าการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของการสำรวจวิจัยประชามติที่ประชาชนมีต่อองค์การสถาบันเพียงอย่างเดียว แต่โดยแท้จริงแล้วการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าที่จะผลิตจรณาตัดสินเมื่อประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์การสถาบันของเรา

ฉะนั้นการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ถึงแบ่งแยกออกได้มากมายหลายประเภทยังรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าถึงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านนโยบายวัตถุประสงค์การดำเนินงานและการศึกษาถึงโครงการประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันอื่นอื่นด้วย เพื่อประโยชน์แก่องค์การสถาบันของเราเอง ในการที่จะศึกษารวบรวมข้อมูลและปัญหาทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆจากสถาบันหรือองค์การอื่นๆ ช่องทางทำให้เราสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการใหม่ๆโดยเทคนิคใหม่ๆที่องค์การสถาบันอื่นนำมาใช้

นอกจากนี้การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์แนวศึกษาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชามติและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันด้วย เพราะเราต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลและผลกระทบต่อทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน มันอาจมีผลมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันของเรากับประชาชนด้วย ฉะนั้นเมื่อศึกษาวิจัยแล้วนักประชาสัมพันธ์ก็จะนำผลสรุปในการวิจัยนี้รายงานต่อผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายการดำเนินงานขององค์การสถาบันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *